054 41 22 74
info@basisschool-centrum.be

onze schoolvisie

Onze school is een gemeenschapsschool waar het onderwijsteam uw kind op een professionele manier wil opvoeden en onderwijzen in een pluralistische geest. Het team streeft ernaar uw kind optimale kansen te bieden en zich te ontplooien. Dit houdt in dat het niet alleen kennis opdoet, maar tevens vaardigheden en attitudes ontwikkelt die noodzakelijk zijn om zijn/haar plaats in de maatschappij in te nemen. Wij streven naar een harmonische persoonlijkheidsontwikkeling bij elk kind. En ieder kind te laten ontwikkelen volgens zijn eigen mogelijkheden en in zijn eigen tempo. De leerkrachten willen de kinderen bezielen, inspireren, leren leren, leren leven en vooral leren samenleven. Wij bieden onderwijs vanuit hoofd, hart en handen. Voor dit pedagogisch project wil het schoolteam zich inzetten om het waar te maken.

werking kleuterklassen.

Elke kleuterklas start de dag met een gezamenlijk onthaal. Het dagverloop wordt aangegeven met een tijdlijn, dit is een voorloper van de dagplanning en de weekplanning in het lager. In de klas wordt per thema ingezet op alle ontwikkelingsdomeinen van de kleuter. Via themabrieven blijven ouders op de hoogte van wat hun kleuter doet op school.

werking lagere school.

In onze lagere klassen zetten we in op co-teachen. Dit wil zeggen dat er telkens 2 leerkrachten voor de klas staan. In het eerste leerjaar wordt gewerkt met een dagplanning, dit evolueert doorheen de jaren naar een weekplanning. Op deze manier zetten we in op zelfgestuurd leren bij onze leerlingen. In het vijfde en zesde leerjaar wordt er ook ingezet op teamteachen. Dit gebeurt bij de muzische vakken, Mens en Maatschappij en Wetenschap en Techniek. In de klas streven we naar een sterke differentiatie, dit gebeurt in 3 groepen (verlengde instructie met begeleide verwerking - instructie met zelfstandige verwerking - zelfstandig werken). Op deze manier proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de noden van de leerling.

werking kangoeroeklas.

De kangoeroewerking start in de kleuterklas, bij kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. In het eerste en tweede leerjaar wordt er ingezet op een klasinterne werking, er wordt dus in de klas verrijking aangeboden. Vanaf het derde leerjaar wordt er ook een kangoeroeklas buiten de klas aangeboden. De hoogbegaafde leerling sluit aan bij de kangoeroeklas als de binnenklasdifferentiatie onvoldoende blijkt te zijn. Ze komen op deze manier ook in contact met ontwikkelingsgelijken. Tijdens de kangoeroeklas wordt er ingezet op de moeilijkheden die hoogbegaafde leerlingen ondervinden. Dit wordt telkens grondig met de ouder(s) besproken.

visie scholengroep.

Als scholengroep zetten we actief in op vernieuw(en)de klas- en schoolorganisaties, we bieden geïndividualiseerde groeitrajecten voor elke leerling als beste springplank voor de toekomst. Onze leerkrachten zijn gepassioneerd en engageren zich tot levenslang leren.

We zetten in op verantwoordelijk eigenaarschap van het les- en het leerproces en stimuleren om te ondernemen zowel in de klas als daarbuiten.

We ontwikkelen individuen met oog voor mens en maatschappijen we zetten leerlingen en medewerkers aan om open en onderzoekend in het leven te staan.

We bewerkstelligen een constructief en aangenaam schoolklimaat en waarderen openheid en input van medewerkers en leerlingen. We stellen onszelf en onze werking in vraag met het oog op evolutie en groei.

translate